Trực tiếp bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14   2 1 1         1 1                   1     1                     1                 1     1         1 1     1         00
01 8 1                       1   1     1     1       1     1                               1                               01
02 15 1     1           1           1                 1           1 1   2 1   1                 1       1           1   1   02
03 32 1   1   1 1   1   1         2                   1   2   2 1 1   1   1         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1 03
04 16 1     2       1               1           2 1                     1           1         1 1     1           2   1     04
05 17       1       1 2     2         1         1         2   1   1                       2               1       1     1   05
06 16         2             1       1       1                   1             1   2   1 1 1       2         1             1 06
07 17   1   1   1   1 1   3 1             1         1                 1 1       1                   1             1   1     07
08 22             1 1                   1     1         1       2 1   1       1   2   1   3       2   1       1       1 1   08
09 19     1           1 1 1               1 1           1 1       1     1     1 1       2   1 1                     1 2     09
10 14           2 1     1             1                 1           2       1         1         1     1       1           1 10
11 19   1     1       1         2   1   1               1         1   1         1       1     2 2             1 1     1     11
12 10           1   2 1       1 1           1                                                                   1         2 12
13 15 1                     1 1   1       1 1 1   1             1         1 1                             1       1     1 1 13
14 16 1                           2                     2         1   1   1       1       1   1 1   1     1   1 1           14
15 19     1                 1   1     1             2   1     2       1   1         1 2     1       1 1 1             1     15
16 12               1               1   1 1                 1       2 1               1           1   1   1                 16
17 16           1           1 1 2             1 1           1       1       1 1   1   1             2             1         17
18 20 1   1                   1 1 1 1         1     1     1       1               1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1 18
19 17       1         1     1         1 1 1   1   1     1     1 1   1 1       1       1                               1 1   19
20 16                     1 1 1   1                     2   1     1 1       1             1       2 2                   1   20
21 15             1   1                             1     2     1   1       1 2   1             1   1 1             1       21
22 18               1     1     1       1 1                 1 1     1         1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         22
23 11     1 1         1         1                                   1   1                         1 1   1     1 1           23
24 21         3                           4       1   2 1           1     2     1 1       2       1   1                   1 24
25 14   1 1     1         1   1           1                   1   1 1           1             1 1   1         1             25
26 24   1       1   2           1           1     1               1           1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1   26
27 21         1   1           1     1     1 1 1 2   1   1         1       1 3 1   2                 1       1               27
28 19 1   1         1       1       1   3         1 1       2         2         1                   1     2             1   28
29 20           1 1         1         1 1       1 1 1 1   1   1 1     1 1 1   2         1   1             1                 29
30 20 1 1   2 1   1 1 1               2         2     1         1 1 1     1               1     1           1               30
31 16 1   1             1 1                   1 1       1                 1 1 1     1           1         1       2       1 31
32 17 1       1   1           1       1               1     1   1         1     1 1       1   1     2                     2 32
33 16 1   1                       1             1             1       1 1           1 1         1 2       1 1 1         1   33
34 7                   1     1                 1     1                 1                                   1     1         34
35 18           1         2   1 1                 1 2 1       2   1             1             1   1             2     1     35
36 11 1   1                                         1       1                 3             1 1 1                         1 36
37 13 1 1 1 1         1             1                           1       1 1                     1           1 1   1         37
38 15                   1         2     1     1   1   2       1 1           1           1   1         1 1                   38
39 12       2                     1                     1                   1 1     1       2       1         2             39
40 16     1                         2       1         1     2                     1         1 3 1       1           1 1     40
41 14           1 1       1           1 1     1                   1 2           1   1   1   1                       1       41
42 17       1   1 1 2     1   2     1                   1           1             1     1       1     1   1             1   42
43 20   1   1           2 2         1   1       1   1 1           1         1         2   1     1 1       1 1               43
44 9       2         2     1                   1     1               1                             1                       44
45 20         1 1 2             1   2       2                     2       1 1     1   1   1     1             1   1 1       45
46 12     1 1 1   1   1   1       1       1       2                     1           1                                       46
47 20 1 2       1       1 1   1         1         1   1         1       1 1 1   1                         1 1     1 1 1     47
48 19 1 1                     2   1                   1           1   1               1   1           1   2       2 3     1 48
49 24     1           1       2 1 1   1 1                 1   1       1 1         1 1   1               2   1   3   1 1 1   49
50 15 1   1         1   1       1 1                 2                 1   1           1   1             1       1 1         50
51 14         1               1       1         1                       1 1       1 1 1   1     1       1       1   1       51
52 17 1   2             1           1             1           1 2           1   1   1 1       1             1   1       1   52
53 15 1                     1         1         1   1       1           1   1   1   1                 1           1 1   1 1 53
54 17                         2 1         1 2 1     1           1   1   1     1     1             1         1   1 1         54
55 15                                     1   1   2 1     1     1         1 1   1       1                     1 1     1   1 55
56 14       1   1 1 1           1 1                     1     1             1 1   1                   1                 1 1 56
57 11 1     1         1                 1     1           1                             1     1         1     1           1 57
58 8 1   1               1           1     1     1                                   1                   1                 58
59 12                           1           2 1     1       1                           1     1   2             1   1       59
60 17 1           1         2         1 1 1   1 1       1 1   1     1           1                     1   1 1               60
61 15         2 2 1   1     1           1                       1 1                                   1 1   1   1 1         61
62 12     1                 1   1 1     1               1 1 1                   1   1                       2               62
63 16 1         1 1   1                   1       1 1           2                 1     2   1         2 1                   63
64 13 2 1         2     1     1                           1   1     1                             1 1   1                   64
65 13   1     1           1 1               2     1 1           1 1     1                                   1 1             65
66 26   1           1 2 1   2 1       1 1           1 2 1                 1       1   1     1 1 2       2     1     1   1   66
67 19 1           1       1           1 1       1 1             1     1 1 1     1     1           1   1 1       1     1 1   67
68 15                           1 1     1     1 1   1               1       1   2     1 1           2         1             68
69 16   2     1         1           1           1 1       1                         1         1 1     1     1           3   69
70 15     1 1             1 1   1             1                                     1       1 2 1   1 1             1 1     70
71 20     1           1   1 1 1               2 1 1       1   1   1 1       1       1   2     1         1   1               71
72 12         1   2   1     1       1               2 1 1                                                   1   1           72
73 7                                   1                           1         1                     1 1                 1 1 73
74 20   1     1 3 1         1 1     2     2               1   1       1 1                     1         1         1 1       74
75 20   1     1         1         1   1 1             1   1 1 1       1 1           1   1   1           1     1       2   1 75
76 21     1 1 1 1 1     1 1           1 1   1   1 1     1             2       1         1             1       1 1     1     76
77 9         1                       1                   1       1             1           1             1 1 1             77
78 15                             1 1 2               1   1 1       1           1         2   1   1 1             1         78
79 18     1       1         1   1     2     2     1 1     1     1         1   1         1       1       1           1       79
80 16   1                                 2 1 1   1         2   1     1     1 1                           1     1 1       1 80
81 21     1 1 2 2         1               1               1 1 1                 1   1 1             1   2     2         1 1 81
82 16           1   2       1                 1     1   1         1   1 1   1         2           1     1             1     82
83 8                                     1                                 1       1   1   1                       2 1     83
84 13               1           1           1     1   1           1     1       1 1 1       2 1                             84
85 19       1           1       1 1       1           1 1 1   2           2               1       1   1   2   1         1   85
86 29           1   1     2     1 1 1   1 1 1   2   1       2             1 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1 86
87 17               1   1 1     1 2         1 1         1   1   1         1 1                                 1 1     1   1 87
88 19   1   1         2 2     1           1     1           1                 1   2   1 1   1       1 1             1       88
89 18         1         2       1 1 1 1                           1     1 1   1   1     1 1 2                 1       1     89
90 19   1 1     1   1   2     1 1   1 1     1 1             1 1                   1                   1       1       1   1 90
91 8 1 1                                                   1   1       1           1 1                         1           91
92 11   2           1               1                             1     1   1   1   1         1     1                       92
93 18     1 1 1   1   1     1           1     2 1                                   1     2 1         1         1     1   1 93
94 10                                 1                 1     1 1   2     1     1                           1     1         94
95 18         1   1   1           1 1       1 1         1   1         2 1   1       1 1                 1           1   1   95
96 12                     1         1     1           1 1     1       2                                   1     1   1     1 96
97 12   1           1   1                             1   2                         1       1             1       2       1 97
98 10   1         1                             1 1                 1                       1       1 1     1           1   98
99 13       1       1                 1     1 1       1   1 1                 1   1       1           1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ game casino Baccarat casino Thể thao Tỉ số bóng đá Casino game poker Cá độ thể thao Casino game nổ hũ Game casino poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Lô đề Baccarat Trò poker